Класификация на продуктите по икономически дейности (КПИД) 2015

psdox.com

ЗАПОВЕД № РД-07-395 на НСИ от 02.12.2014 г. за утвърждаване на Класификацията на продуктите по икономически дейности, за краткост наричана "КПИД - 2015"

Издадена от Националния статистически институт, обн., ДВ, бр. 104 от 16.12.2014 г., в сила от 1.01.2015 г.

На основание чл. 9, т. 9 във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 6 от Закона за статистиката утвърждавам:
І. Класификацията на продуктите по икономически дейности, за краткост наричана "КПИД - 2015", а за международно използване - "СРА.BG-Ver.2.1", както следва:
Класификация на продуктите по икономически дейности (КПИД - 2015) - Структура

 
КОД
Описание
Действие
A
ПРОДУКТИ НА СЕЛСКОТО, ГОРСКОТО И РИБНОТО СТОПАНСТВО
01
Продукти на селското стопанство и лова; спомагателни услуги
01.1
Едногодишни растения
01.11
Зърнено-житни (без ориз) и бобови растения, маслодайни семена
01.11.1
Пшеница
01.11.11
Твърда пшеница
01.11.12
Пшеница, с изключение на твърда пшеница
01.11.2
Царевица
01.11.20
Царевица
01.11.3
Ечемик, ръж и овес
Търси:
Покажи резултати
Страница от 553
Показва 5522 продукти от 1 до 10

Описане (част от описанието) или код (част от кода),

точното наименование и код на дейността по КПИД.

Начини на търсене:

ІI. Съгласно Регламент (ЕС) № 1209/2014 на Комисията от 29 октомври 2014 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 451/2008 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на нова статистическа класификация на продуктите по дейности (КПД) и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3696/93 на Съвета Класификацията на продуктите по икономически дейности (КПИД - 2015) по т. І влиза в сила от 1 януари 2015 г.
III. Заповедта отменя Заповед № РД-07-323 от 4.12.2007 г. на председателя на НСИ за утвърждаване на Класификацията на продуктите по икономически дейности (КПИД - 2008) по т. I (ДВ, бр. 109 от 2007 г.).

Официална публикация на НСИ

От 1 януари 2015 г. влиза в сила Класификацията на продуктите по икономически дейности (КПИД-2015), която отменя Класификацията на продуктите по икономически дейности (КПИД-2008). Актуализираната класификация е разработена съгласно Регламент (ЕС) № 1209/2014 на Комисията от 29 октомври 2014 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 451/2008 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на нова статистическа класификация на продуктите по дейности (КПД) и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3696/93 на Съвета. На основание на чл. 9, т. 9, във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 6 и чл. 10, ал. 3 от Закона за статистиката класификацията е утвърдена със Заповед № РД-07-395/02.12.2014 на председателя на НСИ и е обнародвана в „Държавен вестник“, бр. 104 от 16.12.2014 г.