Списък на длъжностите в националната класификация на професиите и длъжностите, НКПД 2011

psdox.com
Текущ класификатор на длъжностите:
 
КОД
Описание
Действие
1
РЪКОВОДИТЕЛИ
11
ЗАКОНОДАТЕЛИ, ВИСШИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ
111
Законодатели и висши представители
1111
Законодатели
1111-9001
Президент на Република България
1111-9002
Вицепрезидент на Република България
1111-9003
Председател на Народно събрание
1111-9004
Заместник-председател на Народно събрание
1111-9005
Председател на комисия, Народно събрание
1111-9006
Заместник-председател на комисия, Народно събрание
Търси:
Покажи резултати
Страница от 604
Показва 6036 продукти от 1 до 10
Структурата на текущия Национален класификатор на професиите и длъжностите, за кратко НКПД-2011 има четири йерархични равнища: клас, подклас, група и единична група, които съвпадат с йерархичните равнища на ISCO-08. Всяка длъжност в НКПД-2011 се кодира посредством уникален осемзначен цифров код, който съдържа информация за единичната група, към която се класифицира длъжността, минималното образователно и квалификационно ниво за заемането й и поредния номер на длъжността в единичната група.

Схемата на кода на позициите в НКПД-2011 е:

  • Х -> Клас, означен с еднозначен цифров код
  • ХХ -> Подклас, означен с двузначен цифров код
  • ХХХ -> Група, означена с тризначен цифров код
  • ХХХХ -> Единична група, означена с четиризначен цифров код
  • ХХХХ ХХХХ -> Длъжност, означена с осемзначен цифров код, в който първите четири знака указват единичната група, петият знак указва минималното образователно и квалификационно ниво за длъжността, а последните три цифри са пореден номер на длъжността в единичната група
Национална класификация на професиите и длъжностите в Република България - 2011 (за краткост наричана НКПД-2011) определя професионалната и длъжностната структура в Република България. НКПД-2011 се прилага от всички предприятия и организации и осигурява единство при управление на труда и трудовите отношения.

Основни понятия, приложими в НКПД-2011 са:

  • Длъжност - съвкупност от функции и задачи, които едно лице изпълнява на работното си място, включително в качеството му на работодател или самонает.
  • Професия - съвкупност от длъжности, чиито основни функции и задачи се характеризират с висока степен на сходство.
  • Специалност - съвкупност от знания и умения за конкретен вид трудова дейност, включена в една професия и придобивана в резултат на формално професионално образование или обучение.
  • Професионална квалификация - мярка за степента на владеене на знания, умения и професионално значими качества, придобити чрез обучение или трудов опит.

История на класификатора

През Декември 2007г. е одобрен нов, актуализиран вариант на Международната стандартна класификация на професиите (International Standard Classification of Occupations, 2008 (ISCO-08). В Препоръка на Комисията от 29.10.2009г. и Регламент (ЕО) № 1022/2009 (ОВ, L 283 от 30 октомври 2009 г.) относно използването на ISCO-08 се определя необходимостта държавите-членки да разработят, изготвят и разпространяват статистически данни, групирани по професии, като използват ISCO-08, или национална класификация, производна от ISCO-08. През 2010г. държавите-членки следваше да използват ISCO-08 при осъществяването на изследването на структурата на доходите, от 2011 г. - във всички статистически области, които представят статистически данни с групировки по професии. На основание чл. 14, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на Национална класификация на професиите и длъжностите, 2005 г. (НКПД-2005), която е отменена и предвид изискванията за внедряване на ISCO-08 на европейско равнище, МТСП съвместно с НСИ създадават организация за разработването на Национална класификация на професиите и длъжностите, 2011 г. (НКПД-2011) като актуализация на НКПД-2005. Действаща понастоящем е НКПД-2011.

Източник: Mинистерство на труда и социалната политика, Национален статистически институт

Търси по: