Система за online генериране на първични счетоводни документи

psdox.com

Протокол по чл.117 от ЗДДС

Най-често ситуацията, в която се издава протокол по чл. 117 от ЗДДС е доставка на услуга от юридическо лице, регистрирано в една държава членка на ЕС, на юридическо лице, регистрирано в друга такава. Необходимо е мястото на изпълнение на доставката да е на територията на получателя.

Протоколът се издава от получателя на услугата в срок от 15 дни, считано от предоставянето на същата. Той е първичен счетоводен документ /PsDOX/, който не следва да се връчва на насрещната страна, защото не касае дейността й по никакъв начин. Доставчикът, от своя страна, издава фактура, в която не се включва ДДС.

Oсновните реквизити на протокола ca както на Фактура и формата за издаване е идентична.

 • Наименованието “Протокол по чл. 117, ал. 1 от ЗДДС”;
 • Номер и дата на издаване;
 • Име и ДДС номер на получателя;
 • Описание на услугата;
 • Дата на предоставяне на услугата (данъчното събитие);
 • Данъчната основа – цената на услугата;
 • Данъчната ставка – 20% и размер на дължимия ДДС;
 • Име и ДДС номер на доставчика;
 • Номер и дата на дактурата, издадена от доставчика.
Име:
Гр./с.
Адрес:
МОЛ:
ИД N: ДДС
ЕИК/ЕГН
Банка:
Банка клон:
IBAN
BIC
Реквизити:

Номер и дата:

Начин на плащане:

Дата на възникване на данъчното събитие:

Получена от:

Място:

Име:
Гр./с.
Адрес
МОЛ:
ИД N: ДДС
ЕИК/ЕГН
Банка:
Банка клон:
IBAN
BIC

Протокол по чл.117 от ЗДДС

No: КОД Артикул Мярка Количество Ед.цена Стойност ТО % Общо
  Няма данни
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Добълнителни реквизити

Словом:

ДДС %
След промяна на ДДС или Закръгляне, натиснете: Сумирай общата стойност
  При избор "Добълнителни реквизити" се отварят допълнителни полета за:
 • Сторно касова бележка
 • Дебитно известие
 • Кредитно известие
 • Известие за намаление
 • Известие за увеличение
  Начините на плащане са само чрез банка.
 • По банка
 • По сметка
 • С платежно