Платежно нареждане за:

psdox.com
Документ "Бюджетно платежно искане"
ID КОД Описание
1561111Здравноосигурителни вноски и свързани с тях наказателни лихви за НЗОК
2110000Данъци и други приходи за централния бюджет
3551111Осигурителни вноски и свързани с тях наказателни лихви за ДОО, Ф ГВРС и УчПФ
4581111Осигурителни вноски и свързани с тях наказателни лихви за ДЗПО
5119911Дебитно - контролираща сметка (с/ка 7301 на НАП) - код за централизация
6119988Дебитно - контролираща сметка (с/ка 7301 на НАП) - код за директен дебит
7559955Дебитно - контролираща сметка (с/ка 7315 в банки) - код за централизация
8559988Дебитно - контролираща сметка (с/ка 7315 в банки) - код за директен дебит
9
10569956Дебитно - контролираща сметка (с/ка 7316 в банки) - код за централизация
11569988

Дебитно - контролираща сметка (с/ка 7316 в банки) - код за директен дебит

12589958Дебитно - контролираща сметка (с/ка 7318 в банки) - код за централизация
13589988Дебитно - контролираща сметка (с/ка 7318 в банки) - код за директен дебит
14119800

Разчети с банки при годишното приключване на сметки 7301

15559800Разчети с банки при годишното приключване на сметки 7315
16569800Разчети с банки при годишното приключване на сметки 7316
17589800Разчети с банки при годишното приключване на сметки 7318
18117011Приходи от сметки 1722 на НАП за принудително събиране на вземания и от продажби на конфискувани активи

*Основание за плащане/идентификатор на задължено лице:
При плащания към сметки на администратори на публични вземания (сметки с идентификатор за вид сметка 8х ) задължително се попълва съответният идентификатор, както следва:
- ЕИК/БУЛСТАТ – 9-значен или 13-значен код. При 9-значен код позиции 10-13 са празни;
- ЕГН (десетзначен код), като позиции 11 - 13 остават празни;
- ЛНЧ (трибуквен идентификатор и десетзначен код) – в позиции 1-3 се изписва трибуквения идентификатор LNC , а в позиции 4-13 се попълва десетзначният код: LNCXXXXXXXXXX ;
- в останалите позиции (от позиция 14 нататък) може да се попълва свободен текст.

** Код за вид плащане: Полето "Код за вид плащане" може да се попълва (опционално) само при превод на суми по с/ки с идентификатор за вид сметка 84 (тринадесета и четиринадесета позиция от IBAN).