Единни граждански номер (ЕГН) валидатор

psdox.com
Единни граждански номер (ЕГН) валидатор
Алгоритъм за проеверка:

Единният граждански номер (ЕГН) представлява 10-цифрено число, което е уникално за всеки български гражданин или постоянно пребиваващ чужденец. Той служи за административен идентификатор на подлежащите на регистрация физически лица. ЕГН се получава при раждане в лечебно заведение или впоследствие – при издаването на акт за раждане. Еталонодържател на ЕГН е Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН) към Главна дирекция Гражданска регистрация и административно обслужване (ГД ГРАО).