Система за online генериране на първични счетоводни документи

psdox.com

Проформа фактура

Проформа фактурата НЕ е данъчен документ и не се осчетоводява. Тя се използва, за да уведомите клиента си, че трябва да извърши плащане. Когато получите плащането по проформа фактурата, трябва да издадете данъчна фактура.

Проформата се издава по желание, ако искате да уведомите клиент, че очаквате да направи плащане към вас за определена стока или услуга.

Проформa фактурата притежава всички задължителни реквизити на Фактурата и формата за издаване е идентична.

При вече издадена Проформа фактура, потребителите на системата, имат възможност от опцията "Нов документ със съдържанието на стар" със няколко клика да издадат Фактура.

Име:
Гр./с.
Адрес:
МОЛ:
ИД N: ДДС
ЕИК/ЕГН
Банка:
Банка клон:
IBAN
BIC
Реквизити:

Номер и дата:

Начин на плащане:

Дата на възникване на данъчното събитие:

Получена от:

Място:

Име:
Гр./с.
Адрес
МОЛ:
ИД N: ДДС
ЕИК/ЕГН
Банка:
Банка клон:
IBAN
BIC

Проформа фактура

No: КОД Артикул Мярка Количество Ед.цена Стойност ТО % Общо
  Няма данни
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Добълнителни реквизити

Словом:

ДДС %
След промяна на ДДС или Закръгляне, натиснете: Сумирай общата стойност
  При избор "Добълнителни реквизити" се отварят допълнителни полета за:
 • Сторно касова бележка
 • Дебитно известие
 • Кредитно известие
 • Известие за намаление
 • Известие за увеличение
  Начините на плащане са само чрез банка.
 • По банка
 • По сметка
 • С платежно