Система за online генериране на първични счетоводни документи
Добавени нови функционалности на системата
Модул: "Деловодство"

Нов Модул "Деловодство" за Online водене на входяща/изходящата кореспонденция в микро/малки предприятия, счетововдни къщи и др.

01.01.2021 г.

Актуализации от ЗАКОН за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.

Oбн., ДВ, бр. 103 от 04.12.2020 г., в сила от 01.01.2021 г.

Чл. 9. Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2021 г.:

1. Минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно Приложение № 1;

2. Mинимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица – 650 лв.;

Чл. 14. Определя се размерът на осигурителната вноска за фонд "Трудова злополука и професионална болест" по групи основни икономически дейности за 2020 г. съгласно Приложение № 2; .

10.12.2020 г.


Актуализации от ЗАКОН за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.

Oбн., ДВ, бр. 99 от 17.12.2019 г., в сила от 01.01.2020 г.

Чл. 9. Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2020 г.:

1. Минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно Приложение № 1;

2. Mинимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица – 610 лв.;

Чл. 14. Определя се размерът на осигурителната вноска за фонд "Трудова злополука и професионална болест" по групи основни икономически дейности за 2020 г. съгласно Приложение № 2; .

20.12.2019 г.

ТРЗ калкулатор

Добавена е опция за болничен: "Първичен" и "Продължение". При болничен с продължение има опция за избор дни от предходен месец.

10.08.2020 г.


Изчислява каква е чистата сума за получаване от служители със 1-ва, 2-ра и 3-та категория труд, след приспадане на всички данъци и осигуровки. Генерира подробен фиш за заплати на отделен лист.

Бързи изчисления за намиране на брутна сума при въвеждане на нетна сума и обратно...


Въведена е нова функционалност: Тест за бъдещи промени в "Максимален осигурителен доход". Максималният осигурителен доход се предвижда да се увеличи до 3000 лв. от 01.01.2019 г. Досега той бе 2600 лв. Увеличаването на прага означава, че хората с високи доходи вече трябва да плащат по-големи осигуровки.
Променете прага на калкулатора за да видите промените във заплатата и осигуровките си.

19.10.2018 г.


Съгласно чл.18 от Закона за данъците върху доходите на физически лица /ЗДДФЛ/ е добавена нова функционалност в калкулатора, за данъчни облекчения за лица с намалена работоспособност.

В категорията „намалена работоспособност“ попадат лица, които имат валидно и влязло в сила ЕР на ТЕЛК или НЕЛК със определена намалена работоспособност минимум 50%.

Месечната данъчна основа за доходи от трудови правоотношения на лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, калкулатора намалява с 660 лв..

06.12.2018 г.

Полезна информация, новини, работа!
БНБ Текущи обменни курсове
15.01.2021

БНБ лого
Българска народна банка

  • usd 1 USD = 1.61332 BGN (up)
  • gbp 1 GBP = 2.19761 BGN (down)
  • chf 1 CHF = 1.816 BGN (up)

Всички обменни Курсове за 15.01.2021
Времето