Преизчисляване на стаж към трета категория труд

psdox.com

Преизчисляване на стаж

Калкулатор за превръщане на осигурителен стаж от първа и втора категория труд към трета категория труд

Една година осигурителен стаж от първа категория се зачита за три години осигурителен стаж от трета категория за:

 • работниците, инженерно- техническите специалисти и ръководните служители до ръководител на участък включително, заети на работа под земята в подземните рудници, в подземните геологопроучвателни и хидротехнически обекти, в тунелното и подземното минно строителство;
 • лицата по чл. 69 от КСО от летателния състав на реактивната авиация, екипажите на подводните съдове и от водолазния състав;
 • лицата по чл. 69 от КСО при участие в операции и мисии извън територията на страната с висока степен на риск, както и при участие в бойни действия или във военно време.

Една година действително изслужено време се зачита за две години осигурителен стаж от трета категория за:

 • лицата по чл. 69 от КСО от летателния състав на витломоторната авиация, парашутистите, служещите в групите за охрана към граничните полицейски участъци и на надводните кораби;
 • лицата по чл. 69 от КСО при участие в операции и мисии извън територията на страната с ниска степен на риск.
Преизчисляване на стаж към трета категория труд
Година
Месец
Ден
Изберете категорията труд
Чл. 104. (1) Министерският съвет определя кой труд към коя категория се причислява съобразно характера и особените условия на труд.
 • (2) (Доп. - ДВ, бр. 1 от 2002 г., изм., бр. 67 от 2003 г.) При пенсиониране за осигурителен стаж и възраст осигурителният стаж се превръща, като три години осигурителен стаж от първа категория или четири години от втора категория се зачитат за пет години стаж от трета категория.
 • (3) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2000 г.) За работниците, инженерно- техническите специалисти и ръководните служители до ръководител на участък включително, заети на работа под земята в подземните рудници, в подземните геологопроучвателни и хидротехнически обекти, в тунелното и подземното минно строителство една година осигурителен стаж от първа категория се зачита за три години осигурителен стаж от трета категория.
 • (4) Осигурителният стаж на лицата по чл. 69 се превръща, като три години действително изслужено време се зачитат за пет години осигурителен стаж от трета категория.
 • (5) За лицата по чл. 69 от летателния състав на реактивната авиация, екипажите на подводните съдове и от водолазния състав една година действително изслужено време се зачита за три години осигурителен стаж от трета категория.
 • (6) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2006 г.) За лицата по чл. 69 от летателния състав на витломоторната авиация, парашутистите, служещите в групите за охрана към граничните полицейски участъци и на надводните кораби една година действително изслужено време се зачита за две години осигурителен стаж от трета категория.
 • (7) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г.) За лицата по чл. 69 при участие в операции и мисии извън територията на страната с висока степен на риск, както и при участие в бойни действия или във военно време, една година действително изслужено време се зачита за три години осигурителен стаж от трета категория.
 • (8) (Нова - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г.) За лицата по чл. 69 при участие в операции и мисии извън територията на страната с ниска степен на риск една година действително изслужено време се зачита за две години осигурителен стаж от трета категория.
 • (9) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2011 г., в сила от 5.08.2011 г.) Осигурителният стаж на лицата по чл. 69а се превръща, като 4 години осигурителен стаж на длъжност "балерина, балетист или танцьор" в културни организации се зачита за 5 години осигурителен стаж от трета категория труд.