Платежно нареждане за:

psdox.com
ПРЕВОДНО НАРАЖДАНЕ / ВНОСНА БЕЛЕЖКА за плащане от/към бюджета
ID КОД Описание
1561111Здравноосигурителни вноски и свързани с тях наказателни лихви за НЗОК
2110000Данъци и други приходи за централния бюджет
3551111Осигурителни вноски и свързани с тях наказателни лихви за ДОО, Ф ГВРС и УчПФ
4581111Осигурителни вноски и свързани с тях наказателни лихви за ДЗПО
5119911Дебитно - контролираща сметка (с/ка 7301 на НАП) - код за централизация
6119988Дебитно - контролираща сметка (с/ка 7301 на НАП) - код за директен дебит
7559955Дебитно - контролираща сметка (с/ка 7315 в банки) - код за централизация
8559988Дебитно - контролираща сметка (с/ка 7315 в банки) - код за директен дебит
9
10569956Дебитно - контролираща сметка (с/ка 7316 в банки) - код за централизация
11569988

Дебитно - контролираща сметка (с/ка 7316 в банки) - код за директен дебит

12589958Дебитно - контролираща сметка (с/ка 7318 в банки) - код за централизация
13589988Дебитно - контролираща сметка (с/ка 7318 в банки) - код за директен дебит
14119800

Разчети с банки при годишното приключване на сметки 7301

15559800Разчети с банки при годишното приключване на сметки 7315
16569800Разчети с банки при годишното приключване на сметки 7316
17589800Разчети с банки при годишното приключване на сметки 7318
18117011Приходи от сметки 1722 на НАП за принудително събиране на вземания и от продажби на конфискувани активи

* В документа може да се попълва само един идентификатор: "ЕИК/код по БУЛСТАТ", "ЕГН", ЛНЧ или "Код в СЕБРА/ идентификатор за централизация на титуляря".

** При превод на суми по сметки с идентификатор за вид сметка 8х (тринадесета и четиринадесета позиция от IBAN) задължително следва да бъде попълнен един от идентификаторите „ЕИК/код по БУЛСТАТ“, "ЕГН" или „ЛНЧ“.

*** Полето "Код за вид плащане" може да се попълва (опционално) само при превод на суми по с/ки с идентификатор за вид сметка 84 (тринадесета и четиринадесета позиция от IBAN).

**** Полетата "Код в СЕБРА/идентификатор за централизация на титуляря" и "Код за централизация" се попълват само при централизация на сметки за наличности, транзитни сметки или други определени от МФ сметки на бюджетни организации и лица по чл. 156 от ЗПФ. В тези случаи не се попълват полета „ЕИК/код по БУЛСТАТ“ , "ЕГН" или „ЛНЧ“, както и поле "Код за вид плащане".