Система за online генериране на първични счетоводни документи

psdox.com

Стокова разписка

Стоковата разписка е формален документ служещ най-често за изписване или приемане на стока от склад или друг вид търговски обект. Стоковите разписки могат да бъдат издавани в комбинация с фактура. Стоковата/складовата разписка е документ, който описва приемо-предаването на стоки. Понякога то се извършва в различен момент от този на плащането и издаване на фактура, но в някои случаи стоковата разписка е придружена от фактура. При предаването на стоката доставчикът издава стокова разписка, а при приемането на стоката получателят издава складова разписка.

Издаването на стокова разписка не е задължително и зависи от организацията на работа и счетоводната политика в дадена фирма. Обикновено се издава при приемо-предаването на стока.

Във PsDOX формата за издаване на Стокова/Складова разписка е идентична.

Име:
Гр./с.
Адрес:
МОЛ:
ИД N: ДДС
ЕИК/ЕГН
Банка:
Банка клон:
IBAN
BIC
Реквизити:

Номер и дата:

Начин на плащане:

Дата на възникване на данъчното събитие:

Получена от:

Място:

Име:
Гр./с.
Адрес
МОЛ:
ИД N: ДДС
ЕИК/ЕГН
Банка:
Банка клон:
IBAN
BIC

Стокова разписка

No: КОД Артикул Мярка Количество Ед.цена Стойност ТО % Общо
  Няма данни
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Добълнителни реквизити

Словом:

ДДС %
След промяна на ДДС или Закръгляне, натиснете: Сумирай общата стойност
  При избор "Добълнителни реквизити" се отварят допълнителни полета за:
 • Сторно касова бележка
 • Дебитно известие
 • Кредитно известие
 • Известие за намаление
 • Известие за увеличение
  Начините на плащане са само чрез банка.
 • По банка
 • По сметка
 • С платежно