Система за online генериране на първични счетоводни документи

psdox.com

Актуализирани и добавени на нови функционалности във PsDox

ТРЗ

ТРЗ калкулатор

Актуализирани са промените в ТРЗ калкулатора съгласно чл.40, ал.5 от Кодекса за социално осигуряване:

чл.40. (5) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2000 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 105 от 2006 г., предишна ал. 4, бр. 100 от 2010 г., в сила от 1.01.2011 г., изм., бр. 99 от 2012 г., в сила от 1.01.2013 г., бр. 106 от 2023 г. в сила от 1.01.2024 г.) Осигурителят изплаща на осигуреното лице за първите два работни дни от временната неработоспособност 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност, но не по-малко от 70 на сто от среднодневното уговорено възнаграждение.

01.01.2024 г.


 

Добавена е опция за болничен: "Първичен" и "Продължение".

При болничен с продължение има опция за избор дни от предходен месец.

09.08.2020 г.


...

Съгласно чл.18 от Закона за данъците върху доходите на физически лица /ЗДДФЛ/ е добавена нова функционалност в калкулатора, за данъчни облекчения за лица с намалена работоспособност.

В категорията „намалена работоспособност“ попадат лица, които имат валидно и влязло в сила ЕР на ТЕЛК или НЕЛК със определена намалена работоспособност минимум 50%. Месечната данъчна основа за доходи от трудови правоотношения на лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, калкулатора намалява с 660 лв..

05.12.2018 г.


Изчислява каква е чистата сума за получаване от служители със 1-ва, 2-ра и 3-та категория труд, след приспадане на всички данъци и осигуровки. Генерира подробен фиш за заплати на отделен лист.

Бързи изчисления за намиране на брутна сума при въвеждане на нетна сума и обратно...

Въведена е нова функционалност: Тест за бъдещи промени в "Максимален осигурителен доход". Максималният осигурителен доход се предвижда да се увеличи до 3000 лв. от 01.01.2019 г. Досега той бе 2600 лв. Увеличаването на прага означава, че хората с високи доходи вече трябва да плащат по-големи осигуровки.

Променете прага на калкулатора за да видите промените във заплатата и осигуровките си.

18.10.2018 г.


ЗБДОО

ЗАКОН за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2024 г.

Oбн., ДВ, бр. 106 от 22.12.2023 г., в сила от 1.01.2024 г.

Чл. 9. Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2024 г.:

 1. Минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно Приложение № 1 (МОД-2024);
 2. Mинимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица – 933 лв.;
 3. Максимален месечен размер на осигурителния доход – 3750 лв.

Чл. 14. Определя се размерът на осигурителната вноска за фонд "Трудова злополука и професионална болест" по групи основни икономически дейности за 2024 г. съгласно Приложение № 2 (ТЗПБ-2024);

27.12.2023 г.


Актуализации от ЗАКОН за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г.

Oбн., ДВ, бр. 66 от 1.08.2023 г., в сила от 1.01.2023 г.

Чл. 9. Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2023 г.:
Минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии:

 1. От 1 януари до 31 юли 2023 г.: Приложение № 1;
 2. От 1 август до 31 декември 2023 г.: Приложение № 1A;

Чл. 14. Определя се размерът на осигурителната вноска за фонд "Трудова злополука и професионална болест" по групи основни икономически дейности:

 1. От 1 януари до 31 юли 2023 г.: Приложение № 2;
 2. От 1 август до 31 декември 2023 г.: Приложение № 2A;

31.07.2023 г.


...

Mинималната работна заплата от 01.01.2023 г. e – 780 лв.

Съгласно: ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 497 на МС от 29.12.2022 г. за определяне размера на минималната работна заплата за страната: https://accdox.com/vb4gi

Обнародван в държавен вестник, , бр. 1 от 3.01.2023 г., в сила от 1.01.2023 г.

06.01.2023 г.


Справките и модулите в PsDox

обвързани със: ЗАКОН за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г.  ще се актуализират, когато се обнародва в държавен вестник!

30.12.2022 г.


Актуализации от ЗАКОН за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г.

Oбн., ДВ, бр. 18 от 4.03.2022 г., в сила от 1.01.2022 г.

Чл. 9.Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2022 г.: Минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии:

 1. От 1 януари до 31 март 2022 г.: Приложение № 1;
 2. От 1 април до 31 декември 2022 г.: Приложение № 1A;

Чл. 14. Определя се размерът на осигурителната вноска за фонд "Трудова злополука и професионална болест" по групи основни икономически дейности:

 1. От 1 януари до 31 март 2022 г.: Приложение № 2;
 2. От 1 април до 31 декември 2023 г.: Приложение № 2A;

 

06.03.2022 г.


Актуализации от ЗАКОН за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.

Oбн., ДВ, бр. 103 от 04.12.2020 г., в сила от 01.01.2021 г.

Чл. 9.Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2021 г.

 1. Минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно Приложение № 1;
 2. Mинимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица – 650 лв.;

Чл. 14. Определя се размерът на осигурителната вноска за фонд "Трудова злополука и професионална болест" по групи основни икономически дейности за 2021 г. съгласно Приложение № 2;

16.12.2020 г.


Актуализации от ЗАКОН за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.

Oбн., ДВ, бр. 99 от 17.12.2019 г., в сила от 01.01.2020 г.

Чл. 9.Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2020 г.:

 1. Минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно Приложение № 1;
 2.  Mинимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица – 610 лв.;

Чл. 14. Определя се размерът на осигурителната вноска за фонд "Трудова злополука и професионална болест" по групи основни икономически дейности за 2020 г. съгласно Приложение № 2;

19.12.2019 г.


Митнически бланки

 Бланка формуляр за: PACKING LIST

За регистрирани потребители е разработена шаблонна система

23.12.2023 г.


INVOICE PACKING LIST /Опаковъчен лист със фактура/ е в процес на разробатка.

26.11.2023 г.


БНБ Текущи обменни курсове
17.05.2024

БНБ лого
Българска народна банка

 • usd 1 USD = 1.80361 BGN (up)
 • gbp 1 GBP = 2.28258 BGN (up)
 • chf 1 CHF = 1.98461 BGN (down)

Всички обменни Курсове за 17.05.2024
Текущ Основен лихвен процент /ОЛП/ на БНБ
Времето