Система за online генериране на първични счетоводни документи
Добавени нови функционалности на системата
Сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ

Формуляр от сайта на НАП (обновен от 25.11.2019 г.)

  • Автоматично изчисляване на редовете Облагаем доход, Удържан данък и Сума за получаване
  • Изписване на сума словом
  • Автоматично изчисляване на осигуровките за Фонд - Пенсия, ДЗПО и ЗО, за сметка на осигуреното лице. Процентите са за родените преди/след 1960 спрямо ЕГН - то на лицето, за III - категория труд.
  • Проверка за валидно ЕГН и ЕИК

01.07.2020 г.

Изписване на число с думи

Добавен е нов вариант за изписване на число с думи по шаблон:
Вариант 4. Изписва число с думи от вида „1234.56.78“

Ще се изпише в следния вид:
1. „ХИЛЯДА ДВЕСТА ТРИДЕСЕТ И ЧЕТИРИ ТОЧКА ПЕТСТОТИН ШЕСТДЕСЕТ И СЕДЕМ ТОЧКА ОСЕМДЕСЕТ И ДЕВЕТ“
2. „ЕДНО ДВЕ ТРИ ЧЕТИРИ ТОЧКА ПЕТ ШЕСТ СЕДЕМ ТОЧКА ОСЕМ ДЕВЕТ“

12.04.2020 г.


Добавени са нови езици: Гръцки, Италиански и Испански.

07.02.2018 г.

Плтежни нареждания за бюджета

Актуален списък на сметките, открити в банките, обслужващи Териториалните дирекции и Офисите на Национална агенция за приходите /НАП/. Само със избор на ТД или Офис на НАП и "Сметка зa .......", ще се попълнят всички нужни реквизити/полета на платежното нареждане: Банка, IBAN, BIC, Кода на "Вид плащане"

Актуални от 01.08.2018 г.