Вноски за фонд "Трудова злополука и професионална болест" (ТЗПБ) за 2024

psdox.com
Диференцирани осигурителни вноски за фонд "Трудова злополука и професионална болест" за 2024 г.
Изберете година:  
КОД Описание Процент за 2024 Действие
01 Растениевъдство, животновъдство и лов спомагателни дейности 0.9  View
02 Горско стопанство 1.1  View
03 Рибно стопанство 0.4  View
05 Добив на въглища 1.1  View
06 Добив на нефт и природен газ 0.7  View
07 Добив на метални руди 1.1  View
08 Добив на неметални материали и суровини 1.1  View
09 Спомагателни дейности в добива 1.1  View
10 Производство на хранителни продукти 0.7  View
11 Производство на напитки 0.7  View
12 Производство на тютюневи изделия 1.1  View
13 Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло 1.1  View
14 Производство на облекло 0.5  View
15 Обработка на кожи производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм 0.5  View
16 Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели производство на изделия от слама и материали за плетене 1.1  View
17 Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон 1.1  View
18 Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители 0.5  View
19 Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти 0.7  View
20 Производство на химични продукти 1.1  View
21 Производство на лекарствени вещества и продукти 0.9  View
22 Производство на изделия от каучук и пластмаси 0.9  View
23 Производство на изделия от други неметални минерални суровини 1.1  View
24 Производство на основни метали 1.1  View
25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване 1.1  View
26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти 0.5  View
27 Производство на електрически съоръжения 0.7  View
28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение 0.9  View
29 Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета 0.4  View
30 Производство на превозни средства, без автомобили 1.1  View
31 Производство на мебели 1.1  View
32 Производство, некласифицирано другаде 0.7  View
33 Ремонт и инсталиране на машини и оборудване 1.1  View
35 Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 0.9  View
36 Събиране, пречистване и доставяне на води 0.9  View
37 Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води 0.9  View
38 Събиране и обезвреждане на отпадъци рециклиране на материали 1.1  View
39 Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци 0.9  View
41 Строителство на сгради 1.1  View
42 Строителство на съоръжения 1.1  View
43 Специализирани строителни дейности 1.1  View
45 Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт 0.5  View
46 Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети 0.7  View
47 Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети 0.5  View
49 Сухопътен транспорт 1.1  View
50 Воден транспорт 1.1  View
51 Въздушен транспорт 0.7  View
52 Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта 1.1  View
53 Пощенски и куриерски дейности 0.7  View
55 Хотелиерство 0.4  View
56 Ресторантьорство 0.5  View
58 Издателска дейност 0.4  View
59 Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика 0.4  View
60 Радио- и телевизионна дейност 0.5  View
61 Далекосъобщения 0.7  View
62 Дейности в областта на информационните технологии 0.4  View
63 Информационни услуги 0.4  View
64 Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване 0.4  View
65 Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване 0.4  View
66 Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането 0.4  View
68 Операции с недвижими имоти 1.1  View
69 Юридически и счетоводни дейности 0.4  View
70 Дейност на централни офиси консултантски дейности в областта на управлението 0.5  View
71 Архитектурни и инженерни дейности технически изпитвания и анализи 0.7  View
72 Научноизследователска и развойна дейност 0.5  View
73 Рекламна дейност и проучване на пазари 0.4  View
74 Други професионални дейности 0.5  View
75 Ветеринарномедицинска дейност 0.4  View
77 Даване под наем и оперативен лизинг 1.1  View
78 Дейности по наемане и предоставяне на работна сила 0.5  View
79 Туристическа агентска и операторска дейност други дейности, свързани с пътувания и резервации 0.5  View
80 Дейности по охрана и разследване 0.7  View
81 Дейности по обслужване на сгради и озеленяване 0.9  View
82 Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност 0.5  View
84 Държавно управление 0.7  View
85 Образование 0.5  View
86 Хуманно здравеопазване 0.5  View
87 Медико-социални грижи с настаняване 0.5  View
88 Социална работа без настаняване 0.5  View
90 Артистична и творческа дейност 0.7  View
91 Други дейности в областта на културата 0.5  View
92 Организиране на хазартни игри 0.5  View
93 Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих 0.5  View
94 Дейности на организации с нестопанска цел 0.4  View
95 Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи 0.5  View
96 Други персонални услуги 0.4  View
97 Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал 0.4  View
98 Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление 0.4  View
99 Дейности на екстериториални организации и служби 0.5  View
Изчисти филтрирането

Имате възможност за филтър по : код, описание и процент…
Полето „Търси“ филтрира по всички колони на таблицата...
С бутона „View“ можете да видите в детайли и разбит по години съдържанието на съответния ред…

Описание на таблицата…